نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت براتيان مشاهده عزت براتيان در شجره نامه مشاهده عزت براتيان در شجره نامه

عزت  اول فروردین 1333 در اصفهان متولد شد.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   مشهدي حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  مشهدي رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, طاهره, طيبه و فرزانه.


عزت و همسرش مرتضي تبريز نيا

عزت و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1   آنها دارند چهار پسر و یک دختر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد, محمد و پروين.Page last modified