نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ربابه براتيان مشاهده ربابه براتيان در شجره نامه مشاهده ربابه براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ربابه  پنجم فروردین 1308 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رضا براتيان و مادرش صغري دهقان بود.  جد پدری اش   محمدرحيم براتيان و سکينه دهقان بود.  او تک فرزند میباشد.  او  به علت سکته قلبي, در سن 55 سالگی    بیست و نهم اسفند 1363 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و نهم اسفند 1363 در باغ رضوان- قطعه 3- بلوك 5- رديف 22- شماره 34به خاک سپرده شد.2 1 


ربابه و همسرش شهيد محمدعلي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ربابه و محمدعلي  به صورت شرعی و قانونی  هفتم فروردین 1324 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند سه پسر و پنج دختر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, عزت, طاهره, طيبه و فرزانهطاهره و طيبه دوقلو بودند.Page last modified