نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صغري دهقان مشاهده صغري دهقان در شجره نامه مشاهده صغري دهقان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
صغري  اول فروردین 1290 در اصفهان متولد شده است.1   او  در سن 63 سالگی    شانزدهم شهریور 1353 در اصفهان درگذشت.  او  شانزدهم شهریور 1353 در تخت فولاد- تکيه روضاتيبه خاک سپرده شد.2 2 

صغري و همسرش رضا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
صغري و رضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: ربابه.Page last modified