نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي تبريز نيا مشاهده مرتضي تبريز نيا در شجره نامه مشاهده مرتضي تبريز نيا در شجره نامه

مرتضي در مشهد متولد شده است.1 

مرتضي و همسرش عزت براتيان

مرتضي و عزت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1   آنها دارند چهار پسر و یک دختر  به نام: مسعود, سعيد, مجيد, محمد و پروين.Page last modified