نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پروين تبريز نيا مشاهده پروين تبريز نيا در شجره نامه مشاهده پروين تبريز نيا در شجره نامه

پروين در مشهد متولد شده است.1  پدرش مرتضي تبريز نيا و مادرش عزت براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: مسعود, سعيد, مجيد و محمد.Page last modified