نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري سياوشي مشاهده مهري سياوشي در شجره نامه مشاهده مهري سياوشي در شجره نامه

پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, رضوان, زهره و فريبا.


مهري و همسرش رضا خبوشاني

مهري و رضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند چهار پسر و یک دختر  به نام: علي, اصغر, احمد, محسن و فرزانه.

Page last modified