نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا خبوشاني مشاهده رضا خبوشاني در شجره نامه مشاهده رضا خبوشاني در شجره نامه


رضا و همسرش مهري سياوشي

رضا و مهري  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند چهار پسر و یک دختر  به نام: علي, اصغر, احمد, محسن و فرزانه.

Page last modified