نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد خبوشاني مشاهده احمد خبوشاني در شجره نامه مشاهده احمد خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: علي, اصغر, محسن و فرزانه.


احمد و همسرش لوئيز وزيري

احمد و لوئيز  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.

Page last modified