نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فرزانه خبوشاني مشاهده فرزانه خبوشاني در شجره نامه مشاهده فرزانه خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد چهار برادر به نام: علي, اصغر, احمد و محسن.


فرزانه و همسرش عليرضا اسدي

فرزانه و عليرضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: اميد, بهزاد و بهنام.

Page last modified