نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر بهزاد اسدي مشاهده بهزاد اسدي در شجره نامه مشاهده بهزاد اسدي در شجره نامه

پدرش عليرضا اسدي و مادرش فرزانه خبوشاني می باشد.  جد مادری او  رضا خبوشاني  و مهري سياوشي می باشد. او دارد دو برادر به نام: اميد و بهنام.

Page last modified