نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر بهنام اسدي مشاهده بهنام اسدي در شجره نامه مشاهده بهنام اسدي در شجره نامه

پدرش عليرضا اسدي و مادرش فرزانه خبوشاني می باشد.  جد مادری او  رضا خبوشاني  و مهري سياوشي می باشد. او دارد دو برادر به نام: اميد و بهزاد.

Page last modified