نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث خانم آغا  بزرگ زاد مشاهده خانم آغا  بزرگ زاد در شجره نامه مشاهده خانم آغا  بزرگ زاد در شجره نامه

خانم آغا در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت کهولت سن در اصفهان درگذشت.

خانم آغا  و همسرش جواد براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
خانم آغا  و جواد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو دختر به نام: عزت و عصمت.Page last modified