نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي خبوشاني مشاهده علي خبوشاني در شجره نامه مشاهده علي خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: اصغر, احمد, محسن و فرزانه.


علي و همسرش نفيسه سرخوش

علي و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: دانيال و مليکا.

Page last modified