نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره سياوشي مشاهده زهره سياوشي در شجره نامه مشاهده زهره سياوشي در شجره نامه

پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت آغا براتيان بود.  پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  خانم آغا  بزرگ زاد می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, مهري, رضوان و فريبا.


زهره و همسرش خيرالله صالحي مهر

زهره و خيرالله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سعيد و نيما.

Page last modified