نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد صالحي پور مشاهده سعيد صالحي پور در شجره نامه مشاهده سعيد صالحي پور در شجره نامه

پدرش خيرالله صالحي مهر و مادرش زهره سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: نيما.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .سعيد و همسرش مرضيه سادات داوودي

سعيد و مرضيه سادات  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: کوثر.

Page last modified