نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کوثر صالحي مهر مشاهده کوثر صالحي مهر در شجره نامه مشاهده کوثر صالحي مهر در شجره نامه

پدرش سعيد صالحي پور و مادرش مرضيه سادات داوودي می باشد.  جد پدری او   خيرالله صالحي مهر و زهره سياوشي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified