نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث يسنا صالحي مهر مشاهده يسنا صالحي مهر در شجره نامه مشاهده يسنا صالحي مهر در شجره نامه

يسنا  هفتم آذر 1396 متولد شده است. پدرش سعيد صالحي مهر و مادرش مرضيه سادات داوودي می باشد.  جد پدری اش   خيرالله صالحي مهر و زهره سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: کوثر.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified