نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر خيرالله صالحي مهر مشاهده خيرالله صالحي مهر در شجره نامه مشاهده خيرالله صالحي مهر در شجره نامه

خيرالله  دوازدهم فروردین 1326 در اصفهان متولد شده است.1 

خيرالله و همسرش زهره سياوشي

خيرالله و زهره  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سعيد و نيما.Page last modified