نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث صديقه فلاحيان مشاهده صديقه فلاحيان در شجره نامه مشاهده صديقه فلاحيان در شجره نامه

صديقه  دهم دی 1337 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت چهار برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, اشرف و فخري.  او فرزند اول از هفت فرزند می باشد .صديقه و همسرش علي فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
صديقه و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: محسن, منصور و منصوره.Page last modified