نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي فلاحيان مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شد.1 

علي و همسرش صديقه فلاحيان

علي و صديقه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: منصور, محسن و منصوره.Page last modified