نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي فلاحيان مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه

علي  اول آذر 1329 در اصفهان متولد شده است.1 


علي و همسرش صديقه فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
علي و صديقه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: محسن, منصور و منصوره.Page last modified