نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي فلاحيان مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه مشاهده علي فلاحيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1 

علي و همسرش صديقه فلاحيان

علي و صديقه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: منصور, محسن و منصوره.Page last modified