نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي خيراللهي مشاهده علي خيراللهي در شجره نامه مشاهده علي خيراللهي در شجره نامه

پدرش رسول خيراللهي و مادرش زهرا دهقان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي دهقان  و اعظم ابراهيمي می باشد. او دارد دو خواهر به نام: نازنين و فاطمه.

Page last modified