نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي خيراللهي مشاهده علي خيراللهي در شجره نامه مشاهده علي خيراللهي در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول خيراللهي و مادرش زهرا دهقان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي دهقان  و اعظم ابراهيمي می باشد. او دارد دو خواهر به نام: نازنين و فاطمه.Page last modified