نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا دهقان مشاهده زهرا دهقان در شجره نامه مشاهده زهرا دهقان در شجره نامه

پدرش محمدعلي دهقان و مادرش اعظم ابراهيمي می باشد.  پدر بزرگش  کريم ابراهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  حبيب آغا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: مجتبي.


زهرا و همسرش رسول خيراللهي

زهرا و رسول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر.Page last modified