نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا دهقان مشاهده زهرا دهقان در شجره نامه مشاهده زهرا دهقان در شجره نامه

زهرا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي دهقان و مادرش اعظم ابراهيمي می باشد.  جد مادری او  کريم ابراهيمي  و حبيب آغا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: مجتبي.


زهرا و همسرش رسول خيراللهي

عکس های همسر / خانوادگی
زهرا و رسول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, نازنين و فاطمه.Page last modified