نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدعلي دهقان مشاهده محمدعلي دهقان در شجره نامه مشاهده محمدعلي دهقان در شجره نامه

محمدعلي در اصفهان متولد شده است.1 

محمدعلي و همسرش اعظم ابراهيمي

محمدعلي و اعظم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و زهرا.Page last modified