نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اعظم ابراهيمي مشاهده اعظم ابراهيمي در شجره نامه مشاهده اعظم ابراهيمي در شجره نامه

پدرش کريم ابراهيمي و مادرش حبيب آغا براتيان بود.  پدر بزرگش  شکرالله براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  فاطمه براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.


اعظم و همسرش محمدعلي دهقان

اعظم و محمدعلي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و زهرا.Page last modified