نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجتبي دهقان مشاهده مجتبي دهقان در شجره نامه مشاهده مجتبي دهقان در شجره نامه

پدرش محمدعلي دهقان و مادرش اعظم ابراهيمي می باشد.  پدر بزرگش  کريم ابراهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  حبيب آغا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: زهرا.


مجتبي و همسرش زهرا براتيان

مجتبي و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: فرهام.Page last modified