نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجتبي دهقان مشاهده مجتبي دهقان در شجره نامه مشاهده مجتبي دهقان در شجره نامه

مجتبي  يازدهم مهر 1366 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي دهقان و مادرش اعظم ابراهيمي می باشد.  پدر بزرگش  کريم ابراهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  حبيب آغا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: زهرا.


مجتبي و همسرش زهرا براتيان

مجتبي و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: پرهام.Page last modified