نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پرهام دهقان مشاهده پرهام دهقان در شجره نامه مشاهده پرهام دهقان در شجره نامه

پرهام در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي دهقان و مادرش زهرا براتيان می باشد.  جد پدری اش   محمدعلي دهقان و اعظم ابراهيمي می باشد.  جد مادری او  حسن براتيان  و مهري جهانمرد می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified