نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر فرهام دهقان مشاهده فرهام دهقان در شجره نامه مشاهده فرهام دهقان در شجره نامه

فرهام در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجتبي دهقان و مادرش زهرا براتيان می باشد.  جد پدری او   محمدعلي دهقان و اعظم ابراهيمي می باشد.  جد مادری او  حسن براتيان  و مهري می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified