نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رباب بيگم ابراهيمي مشاهده رباب بيگم ابراهيمي در شجره نامه مشاهده رباب بيگم ابراهيمي در شجره نامه

رباب بيگم در اصفهان متولد شد.1 

رباب بيگم و همسرش جواد براتيان

رباب بيگم و جواد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: محمود و فاطمه.Page last modified