نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رباب بيگم ابراهيمي مشاهده رباب بيگم ابراهيمي در شجره نامه مشاهده رباب بيگم ابراهيمي در شجره نامه

رباب بيگم در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت کهولت سن در اصفهان درگذشت.  او در تخت فولاد- تکيه روضاتي به خاک سپرده شد.

رباب بيگم و همسرش جواد براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
رباب بيگم و جواد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و یک دختر  به نام: ميرزا محمود و فاطمه.Page last modified