نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نازنين خيراللهي مشاهده نازنين خيراللهي در شجره نامه مشاهده نازنين خيراللهي در شجره نامه

نازنين در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول خيراللهي و مادرش زهرا دهقان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي دهقان  و اعظم ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و فاطمه.Page last modified