نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه خيراللهي مشاهده فاطمه خيراللهي در شجره نامه مشاهده فاطمه خيراللهي در شجره نامه

پدرش رسول خيراللهي و مادرش زهرا دهقان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي دهقان  و اعظم ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و نازنين.

Page last modified