نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول خيراللهي مشاهده رسول خيراللهي در شجره نامه مشاهده رسول خيراللهي در شجره نامه

رسول در اصفهان متولد شده است.1 

رسول و همسرش زهرا دهقان

رسول و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, نازنين و فاطمه.Page last modified