نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اعظم حاج کريمي مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه مشاهده اعظم حاج کريمي در شجره نامه

پدرش علي حاج کريمي و مادرش بتول دايي محمد بود.  پدر بزرگش  عباس دايي محمد  و مادر بزرگ  مادری اش  کشور سلطان براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: مهدي, ايرج و زهرا.


اعظم و همسرش محمدحسين حاج کريمي

اعظم و محمدحسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمد و منصوره.Page last modified