نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول حاج کريمي مشاهده رسول حاج کريمي در شجره نامه مشاهده رسول حاج کريمي در شجره نامه

پدرش محمدحسين حاج کريمي و مادرش اعظم حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  علي حاج کريمي  و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: احمد و منصوره.

Page last modified