نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رسول حاج کريمي مشاهده رسول حاج کريمي در شجره نامه مشاهده رسول حاج کريمي در شجره نامه

رسول  اول آذر 1357 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدحسين حاج کريمي و مادرش اعظم حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  علي حاج کريمي  و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: احمدرضا و منصوره.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

رسول و همسرش مريم محمدي

رسول و مريم  به صورت شرعی و قانونی  بیست و هشتم اردیبهشت 1383 در اصفهانبوسیله آقاي سيد كمال الدين هاشمي ازدواج کردند.1 Page last modified