نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين حاج کريمي مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه مشاهده محمدحسين حاج کريمي در شجره نامه


محمدحسين و همسرش اعظم حاج کريمي

محمدحسين و اعظم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: رسول, احمد و منصوره.Page last modified