نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمدرضا حاج کريمي مشاهده احمدرضا حاج کريمي در شجره نامه مشاهده احمدرضا حاج کريمي در شجره نامه

احمدرضا  شانزدهم مرداد 1363 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدحسين حاج کريمي و مادرش اعظم حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  علي حاج کريمي  و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رسول و منصوره.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

احمدرضا و همسرش ريحانه عمو جعفري

احمدرضا و ريحانه  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم مرداد 1390 در اصفهانبوسیله آقاي اكبري ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: فاطمه.Page last modified