نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد حاج کريمي مشاهده احمد حاج کريمي در شجره نامه مشاهده احمد حاج کريمي در شجره نامه

پدرش محمدحسين حاج کريمي و مادرش اعظم حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  علي حاج کريمي  و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رسول و منصوره.

Page last modified