نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه حاج کريمي مشاهده فاطمه حاج کريمي در شجره نامه مشاهده فاطمه حاج کريمي در شجره نامه

فاطمه  سيزدهم اردیبهشت 1396 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احمدرضا حاج کريمي و مادرش ريحانه عمو جعفري می باشد.  پدر بزرگش  محمدحسين حاج کريمي و مادر بزرگ  پدری او اعظم حاج کريمي می باشد.  او تک فرزند میباشد.
Page last modified