نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره عبداللهي شريف آبادي مشاهده زهره عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده زهره عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

زهره  نهم آذر 1351 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادرش بتول براتيان بود.  پدر بزرگش  حسين براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: حميد, مجيد و رضوان.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

زهره و همسرش حسين صادقي

عکس های همسر / خانوادگی
زهره و حسين  به صورت شرعی و قانونی  نهم آبان 1376 در اصفهانبوسیله آقاي محمد رباني ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: علي و کيميا.Page last modified