نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث کيميا صادقي مشاهده کيميا صادقي در شجره نامه مشاهده کيميا صادقي در شجره نامه

کيميا  بیست و هفتم اردیبهشت 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين صادقي و مادرش زهره عبداللهي شريف آبادي می باشد.  پدر بزرگش  کاظم عبداللهي شريف آبادي  و مادر بزرگ  مادری اش  بتول براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: علي.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified