نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد عبداللهي شريف آبادي مشاهده مجيد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده مجيد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

مجيد در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادرش بتول براتيان بود.  پدر بزرگش  حسين براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: حميد, رضوان و زهره.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .مجيد و همسرش ثمانه شمس

مجيد و ثمانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified