نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد عبداللهي شريف آبادي مشاهده مجيد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده مجيد عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

مجيد  سوم اردیبهشت 1356 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش کاظم عبداللهي شريف آبادي و مادرش بتول براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: حميد, رضوان و زهره.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .مجيد و همسرش سمانه شمس

مجيد و سمانه  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اردیبهشت 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified