نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رقيه سلطان حمزه مشاهده رقيه سلطان حمزه در شجره نامه مشاهده رقيه سلطان حمزه در شجره نامه

رقيه سلطان  اول فروردین 1304 در اصفهان متولد شده است.1 


رقيه سلطان و همسرش حسين براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رقيه سلطان و حسين  به صورت شرعی و قانونی  اول فروردین 1318 در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند چهار پسر و دو دختر  به نام: محمدعلي, اکبر, اصغر, مهدي, بتول و زهرا.Page last modified