نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کاظم عبداللهي شريف آبادي مشاهده کاظم عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده کاظم عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

کاظم  نوزدهم خرداد 1314 در رفسنجان متولد شده است.1 

کاظم و همسرش بتول براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
کاظم و بتول  به صورت شرعی و قانونی سال 1346 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: حميد, مجيد, رضوان و زهره.Page last modified