نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي مشاهده حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه مشاهده حاج کاظم عبداللهي شريف آبادي در شجره نامه

کاظم در رفسنجان متولد شده است.1 

کاظم و همسرش بتول براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
کاظم و بتول  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: حميد, مجيد, رضوان و زهره.Page last modified