مونث سمانه شمس مشاهده سمانه شمس در شجره نامه مشاهده سمانه شمس در شجره نامه

سمانه  سوم آذر 1361 متولد شده است.1 

سمانه و همسرش مجيد عبداللهي شريف آبادي

عکس های همسر / خانوادگی
سمانه و مجيد  به صورت شرعی و قانونی  بیست و سوم اردیبهشت 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified