نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين صادقي مشاهده حسين صادقي در شجره نامه مشاهده حسين صادقي در شجره نامه

حسين  اول خرداد 1344 در اصفهان متولد شده است.1 
حسين و همسرش زهره عبداللهي شريف آبادي

عکس های همسر / خانوادگی
حسين و زهره  به صورت شرعی و قانونی  نهم آبان 1376 در اصفهانبوسیله آقاي محمد رباني ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: علي و کيميا.Page last modified