نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي صادقي مشاهده علي صادقي در شجره نامه مشاهده علي صادقي در شجره نامه

علي  سيزدهم آذر 1380 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين صادقي و مادرش زهره عبداللهي شريف آبادي می باشد.  پدر بزرگش  کاظم عبداللهي شريف آبادي  و مادر بزرگ  مادری اش  بتول براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: کيميا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified