نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليکا محمدي مشاهده مليکا محمدي در شجره نامه مشاهده مليکا محمدي در شجره نامه

مليکا در اصفهان متولد شد.1  پدرش سعيد محمدي و مادرش ندا عبدالحسيني نيا می باشد.  پدر بزرگش  محمد عبدالحسيني نيا  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره براتيان بود. او دارد دو خواهر به نام: مبينا و هلما.Page last modified