نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد عبدالحسيني نيا مشاهده محمد عبدالحسيني نيا در شجره نامه مشاهده محمد عبدالحسيني نيا در شجره نامه

محمد در اصفهان متولد شده است.1 

محمد و همسرش طاهره براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
محمد و طاهره  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: مهدي, محسن, ندا و فاطمه.Page last modified