نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آنيکا تبريز نيا مشاهده آنيکا تبريز نيا در شجره نامه مشاهده آنيکا تبريز نيا در شجره نامه

1  پدرش مسعود تبريز نيا و مادرش نيره خمسه می باشد.  جد پدری او   مرتضي تبريز نيا و عزت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: آوا.Page last modified