نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث آوا تبريز نيا مشاهده آوا تبريز نيا در شجره نامه مشاهده آوا تبريز نيا در شجره نامه

آوا  سوم بهمن 1385 در مشهد متولد شده است.1  پدرش مسعود تبريز نيا و مادرش نيره خمسه می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريز نيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد. او دارد یک خواهر به نام: آرنيکا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified