نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيره خمسه مشاهده نيره خمسه در شجره نامه مشاهده نيره خمسه در شجره نامه

1 

نيره و همسرش مسعود تبريز نيا

نيره و مسعود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: آوا و آنيکا.Page last modified