نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيره خمسه مشاهده نيره خمسه در شجره نامه مشاهده نيره خمسه در شجره نامه

نيره  پنجم اردیبهشت در اصفهان متولد شده است.1 
نيره و همسرش مسعود تبريز نيا

عکس های همسر / خانوادگی
نيره و مسعود  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم آذر 1384 در اصفهانبوسیله آقاي جانثاري ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: آوا و آرنيکا.Page last modified