نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مائده صادقيان مشاهده مائده صادقيان در شجره نامه مشاهده مائده صادقيان در شجره نامه

پدرش علي صادقيان و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مريم و مينا.


مائده و همسرش مرتضي آقا داوودي

مائده و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: عليرضا.Page last modified