نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي صادقيان مشاهده علي صادقيان در شجره نامه مشاهده علي صادقيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شده است.1 

علي و همسرش شهناز الهي

علي و شهناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و سه دختر  به نام: محمد, مريم, مينا و مائده.Page last modified