نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جعفر علي صادقيان مارناني مشاهده جعفر علي صادقيان مارناني در شجره نامه مشاهده جعفر علي صادقيان مارناني در شجره نامه

جعفر علي  ششم مرداد 1329 در اصفهان متولد شده است.1 جعفر علي و همسرش شهناز الهي

جعفر علي و شهناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و سه دختر  به نام: محمد, مريم, مينا و مائده.Page last modified