نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر علي صادقيان مشاهده علي صادقيان در شجره نامه مشاهده علي صادقيان در شجره نامه

علي در اصفهان متولد شد.1 

علي و همسرش شهناز الهي

علي و شهناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و سه دختر  به نام: محمد, مريم, مينا و مائده.Page last modified